TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ :: กรุงเทพฯ - บุณฑริก

 เส้นทางผ่าน  บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน กันทรลักษณ์ ไพรบึง ปราสาท นางรอง

กรุงเทพฯ - บุณฑริก Bangkok - Buntharik   บุญฑริก- กรุงเทพฯ  Buntharik - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   บุณฑริก ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
20.30 20.50 06.30 Super 548       17.00 03.30 Super 548

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง

 

   
  มาตรฐาน 
รถนอนพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

รถนอนพิเศษ 1 ชั้น
รถนอนพิเศษ 2 ชั้น