TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ :: กรุงเทพฯ - สุรินทร์

 เส้นทางผ่าน  หนองกี่  นางรอง  ประโคนชัย  ปราสาท

กรุงเทพฯ - สุรินทร์ Bangkok - Surin   สุรินทร์ - กรุงเทพฯ  Surin - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   สุรินทร์ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
20.55 21.25 03.20 Star 302**   21.00 03.25 Star 302
21.30 22.00 03.55 Star 302   21.30 03.55 Star 302**

 

หมายเหตุ :   ** เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง   

 

   
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศ
ลีมูซีน 15ม.

รถปรับอากาศ 1 ชั้น
รถปรับอากาศ 2 ชั้น