TH
EN
MENU
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

รางวัลและความสำเร็จ


รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น

ประเภทมาตรฐานดีเยี่ยมและไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ

 

 

ชื่อรางวัล              ผู้ประกอบการดีเด่น ประเภทมาตรฐานดีเยี่ยมและไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ

ผู้มอบรางวัล        สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

รับรางวัลเมื่อ       6 พฤษภาคม 2554

 

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประเภทมาตรฐานดีเยี่ยมและไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

         ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานขับรถและพนักงานทุก ๆ หน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการมีส่วนร่วม และได้คำนึงถึงความสำคัญกับการบริการลูกค้า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารเป็นหัวใจของการเดินทางตลอดเส้นทาง ตั้งจุดตรวจความพร้อมของพนักงานช่วงเทศกาลในโครงการ “เดินทางอุ่นใจไปกับสมบัติทัวร์” ส่งเสริมการอบรมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถในโครงการ “ความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต” โดยการกระตุ้นเตือนถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จิตสำนึก สติสัมปชัญญะของพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุและให้ผู้โดยสารได้รับความอุ่นใจที่ได้เดินทางไปกับเรา “สมบัติทัวร์”

 


 

รางวัลมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง

 

 

ชื่อรางวัล              มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง

ผู้มอบรางวัล        กรมการขนส่งทางบก

รับรางวัลเมื่อ       14 กันยายน 2555

 

          จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานด้านบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกครั้งที่เดินทางไปพร้อมกับสมบัติทัวร์ ทำให้บริษัทฯ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการทั้งด้านตัวรถ พนักงานขับรถ และการบริหารจัดการ

          บริษัทฯ ได้รับมอบโล่รางวัลมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางจากคุณอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น