TH
EN
MENU
หน้าแรก / นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

              ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              บริษัท เทพสมบัติ จํากัด (สมบัติทัวร์)


บทนํา

     • บริษัท เทพสมบัติ จํากัด (สมบัติทัวร์) และบริษัทในเครือ ตามประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “บริษัท” ได้มุ่งเน้น การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้บริการของท่านและบริษัทให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทําและเผยแพร่ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการในการปกป้อง คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

      • บริษัท ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล"  มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

“บริษัทขอแจ้งต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็น”

1. บุคคลที่ได้ติดต่อกับบริษัทไม่ว่าจะเป็น เคยเป็น หรืออาจจะเป็นลูกค้าของบริษัทต่อไป หรือ

2. พนักงาน, บุคลากร, ผู้แทน, ผู้ถือหุ้น, กรรมการ, ผู้ติดต่อตัวแทน, หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล, บุคคลตามข้อ (1) ข้างต้น

    • ความนี้ให้รวมถึงคณะบุคคลที่ได้ติดต่อกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น เคยเป็น หรืออาจจะเป็นลูกค้าของบริษัท ต่อไป ให้ทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับจากการประกอบธุรกิจและ การให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์หรือ แหล่งอื่นๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจําเป็น ถูกต้อง และเหมาะสมเท่านั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ท่าน ทราบถึงสิทธิในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ปรากฏตามประกาศนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

1. รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และหรือเปิดเผย มีข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ วัน เดือน ปีเกิด อายุ สัญชาติ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลบนบัตร หรือในเอกสาร ต่างๆ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตทํางาน บัตรประกันสังคม ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ลายมือชื่อ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ประวัติการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รูปถ่าย และในบางกรณี บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งบริษัทต้องได้รับ ความยินยอมจากท่านก่อน จึงจะเก็บรวบรวม ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลจําลอง ใบหน้า ข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจําลองม่านตา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการทํางาน และหรือข้อมูลอื่น ใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด

(2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ Email, LINE ID, Face book account

(3) ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทําธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขบัตรเดบิต, หมายเลขบัตรกดเงิน, ข้อมูลรายได้, ข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการชําระหรือรับชําระเงิน, ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือขอใช้บริการ และหรือข้อมูล การทําธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

(4) ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท เช่น ข้อมูลที่บริษัทได้รับผ่านสาขา, โทรศัพท์, ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล, สื่อสังคมออนไลน์, ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และการให้บริการนอกสถานที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว อาจปรากฏ หรือ บันทึกในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร, เทปบันทึกเสียง หรือบันทึก การทํารายการ, ภาพถ่าย, หรือภาพเคลื่อนไหว

(5) ข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ชื่อหรือรหัสสําหรับการใช้บริการ (Username), รหัสผ่านสําหรับการใช้บริการ (Password) ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา สถิติการเข้าดู เมนูที่ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน รายการโปรด ข้อมูลถามตอบ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลการสื่อสารกับบริษัท

(6) ข้อมูลเทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต โพรโทคอล (IP Address) ที่อยู่ Media Access Control (MAC) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกับ เน็ตเวิร์ก และเครือข่าย (MAC Address) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูล การเชื่อมต่อผ่านช่องทางเชื่อมต่อของแอปพลิเคชัน (API) คุกกี้ (Cookies) ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊ก อิน เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูล การตั้งค่าในอุปกรณ์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน และ ระบบปฏิบัติการของบริษัท

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือความชื่นชอบส่วนตัว ลักษณะการ ใช้งานหรือบริการต่างๆ

(8) ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ วันที่เริ่มงาน หน่วยงานที่สังกัด ปีที่ทํางาน ตําแหน่ง ประวัติการ ดํารงตําแหน่งงาน การรับรองและการอ้างอิงการจ้างงาน หมายเลขประจําตัวพนักงาน เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ ประวัติการปรับเงินเดือน บันทึกการปฏิบัติงานและข้อมูลทางด้านวินัยพนักงาน วันที่เลิกจ้างประเภทของการเลิกจ้าง การบันทึกเวลาทํางาน และประวัติการลา หมายเลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิตของพนักงาน (ถ้ามี) ข้อมูลประวัติการศึกษา และผลการเรียน ข้อมูลการเรียนรู้และการพัฒนา ข้อมูลรูปภาพ ประวัติการทํางาน ผลประโยชน์อื่นที่มิใช่ค่าตอบแทนจากการทํางาน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทําประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ในครอบครัว บันทึกการประชุมและความเห็น

(9) ข้อมูลบันทึกทางการแพทย์ ได้แก่ บันทึกอาการเจ็บป่วย รายงานทางการแพทย์

(10) ข้อมูลบันทึกการให้คะแนนและการวัดผลการทดสอบต่างๆ

    • ในบางกรณีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมี ความจําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทําสัญญา ดังนั้นการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลอาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่านได้

         1.2. แหล่งที่มาของข้อมูล โดยบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

1.2.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

(1) ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับบริษัท การลงนามในสัญญา การกรอกลงในแบบฟอร์ม การกรอกใบสมัครงาน การทําแบบสอบถาม การลงทะเบียนต่างๆหรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือ คําร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริษัท

(2) การติดต่อกับบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ Email LINE ID Facebook account Messenger เป็นต้น

(3) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่นการบันทึกภาพนิ่ง หรือการบันทึกภาพ เคลื่อนไหว (วีดีโอ)

(4) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการปฏิบัติงาน

1.2.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาอื่น เช่น

(1) ลูกค้าของบริษัท ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบริษัท

(2) บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

(3) หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ จากทางอินเตอร์เน็ต บนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น และหรือบนสื่อสังคมต่างๆ เช่น Face book เป็นต้น

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    • บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ดังนี้

(1) เพื่อความจําเป็นในการพิจารณาอนุมัติคําขอใช้บริการ หรือการเข้าทําสัญญาระหว่างท่านหรือนิติ บุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนกับบริษัท

(2) หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด

(3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

(4) ความจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ

(5) เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ สิทธิ ประโยชน์หรือการบริการต่างๆ ของบริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ร่วมกัน

(6) การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัท การรับ-ส่ง ข้อมูลหรือเอกสาร ติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการที่จําเป็นต่อการ ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท

(7) เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุงการให้บริการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหรือส่งเสริม การขายต่างๆ ของบริษัท

(8) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือ เปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

(9) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(10) เพื่อดําเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด

(11) เพื่อการบริหารหรือจัดการต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิด ขึ้นกับท่าน ลูกค้าของบริษัท, บุคลากรของบริษัท และบริษัท โดยใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบ รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ระบบงานและระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

(12) เพื่อการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคาร สถานที่ รวมถึงบนรถโดยสารของบริษัท เช่น การแลก บัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพและเสียงของบุคคล พนักงาน และหรือผู้ที่มาติดต่อ กับบริษัท ณ อาคาร สถานที่ รวมถึงบนรถโดยสารของบริษัทด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV), ภาพนิ่ง และ เครื่องบันทึกเสียง สําหรับการเก็บหลักฐานและการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อการปกป้อง ชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เป็นต้น

(13) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูล ต่างๆ การจัดการข้อแนะนําติชม การจัดการเกี่ยวกับการให้บริการและข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การตรวจสอบรายการจากการใช้บริการ หรือการรับส่งข้อมูลภายในบริษัท หรือระหว่างบริษัทกับบุคคล อื่น การดําเนินการเพื่อรองรับข้อร้องเรียนของท่าน การชดเชยเยียวยา หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ปรับกระบวนการทํางานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

(14) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือการเสนอสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และ บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าจะตรงกับความต้องการของท่าน, หรือเพื่อจัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ, การเข้าร่วมรายการชิงโชค หรือการจับรางวัลแก่ท่าน และรวมถึงการแจ้ง เตือนต่างๆ ให้ท่านได้รับทราบ

(15) เพื่อสํารวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บัตรสมาชิก ประวัติการใช้จ่าย หรือการใช้บริการ และความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท \เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน

(16) เพื่อเป็นการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสําหรับการดําเนินงานใดๆ ของบริษัท

(17) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่า สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การดําเนินการเพื่อการรักษาปลอดภัยในทรัพย์สินของ บริษัท การตรวจสอบประวัติย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลอื่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การเก็บ ข้อมูลชีวภาพต่างๆ เพื่อการลงทะเบียนเข้าออกงาน เป็นต้น

 

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    • บริษัทกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    • บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือฉบับนี้ ตามความจําเป็นที่กฎหมายกําหนด และสูงสุด 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท เว้นแต่บริษัท มีความจําเป็นอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบหรือทําลายได้ เนื่องจากข้อจํากัดทางเทคนิค

 

5. บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท

    • ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1 บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ และหรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนกับการทํารายการส่งเสริมการการขาย การบริหารงานภายใน การเสนอขายสินค้า และบริการด้านอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ

5.2 คู่สัญญา พันธมิตรหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันหรือติดต่อกันทางธุรกิจของบริษัท เช่นสถานศึกษา สถาบันฝึกอบรม องค์กรเอกชน คู่ค้า ลูกค้า ผู้จําหน่ายสินค้าแก่บริษัท เป็นต้น

5.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านขนส่ง ผู้ที่ดําเนินการด้านCall Center ผู้ที่ทําหน้าที่ในฐานะคนกลางในการทําธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท

5.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่หรือมีคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด เช่น การรายงานข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามคําสั่งศาล กรมบังคับคดี การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลคุ้มครองแรงงานและ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ประกันสังคม ภาษีอากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถาบันการเงินเป็นต้น

5.5 ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเงิน เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

5.6 บริษัทประกันภัยที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาทําประกันภัยกลุ่ม ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจให้แก่ผู้ใช้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

5.7 บุคคลหรือองค์กร ที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการภารกิจของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดําเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่บริษัทฯบริษัทรับทําบัญชี บริษัทรับทําเงินเดือนของพนักงาน เป็นต้น

5.8 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับมอบอํานาจกระทําการแทน ผู้ค้ําประกัน

5.9 เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Email, LINE ID, Facebook account,Messenger เป็นต้น

    • ทั้งนี้ บริษัทจะกําหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่านตามนโยบายของบริษัท และตามกฎหมาย บริษัทจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และตามคําสั่งการของบริษัทเท่านั้น

 

6.ระบบเว็บไซต์ที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

    •  ในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากการใช้งานของ ท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ เช่น บริษัทจะนําข้อมูลที่ Cookies และ เทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบ เว็บไซต์หรือกิจการของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์แก่ท่าน รวมถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการระบบเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถตั้ง ค่าไม่ให้ Browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของบริษัทได้

   • เนื่องจากประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้สําหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือการใช้ บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางของเว็บไซต์บริษัท การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามเว็บไซต์นั้น ซึ่งจะไม่มีความเกี่ยวข้อง ผูกพัน หรือผูกมัดใดๆ กับบริษัทแต่อย่างใด

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    •  ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล

(2) สิทธิขอรับหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

(3) สิทธิในการคัดค้านเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(4) สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล

(5) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(6) สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

(7) สิทธิในการถอนความยินยอม

(8) สิทธิร้องเรียน

    • เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านตามกฎหมาย หรือคําสั่งศาล และกรณีที่การใช้สิทธิ ของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 

8. ข้อกําหนด / การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    • ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สอดคล้องกับข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 แล้ว ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีการพิจารณาทบทวน และอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองจาก บริษัทอย่างเหมาะสม และหากประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น ทางบริษัทจะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ จดหมาย ประกาศ หรือช่องทางอื่น ที่เหมาะสมในทันที โดยมีวันที่ที่ระบุทําการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดกํากับอยู่ในตอนท้าย เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของกฎหมายดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน

 

9.ช่องทางในการติดต่อ

    • หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือคําอธิบายเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือ ฉบับนี้ท่านสามารถติดต่อได้ที่

 


 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เทพสมบัติ จํากัด (สมบัติทัวร์)

425 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์: 1215 หรือ 02-0304999

E-mail: mkt@sombattour.com