TH
EN
MENU
หน้าแรก / โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา


โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา

 

โปรแกรม One day One trip

เส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 บางกอก คอมพาซส บริษัทในเครือของสมบัติทัวร์ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09949 อย่างถูกต้อง ชวนคุณท่องเที่ยวโปรแกรมเส้นทางใกล้กรุง เที่ยวอยุธยา เมืองมรดกล้ำค่า   แบบ One Day Trip ราคาเพียง 1,299 บาท พิเศษสุดๆสำหรับท่านที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ลดเหลือ 1,099 บาทเท่านั้น

 

   วัดไชยวัฒนาราม – พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน – วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิง - วัดมหาธาตุ – วัดมงคลบพิตร

   วัดพระศรีสรรเพชญ์ - ตลาดน้ำกรุงศรี

 

06.30 น.     พร้อมกันที่จุดนัดพบ ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์วิภาวดี เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับ

07.00 น.     ออกเดินทาง ไปยังจังหวัดอยุธยา พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ (1)

09.00 น.   เริ่มต้นทริปด้วยการนำท่านเที่ยวชม วัดไชยวัฒนาราม  โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง สถาปัตยกรรมจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด ความสำคัญคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์   บริเวณระเบียงคดมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ รวมทั้งหมด 120 องค์ ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียร อยู่ 2 องค์

10.00 น.     ชมความงามของงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดิน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน  Arts of The Kingdom  Museum  นิทรรศการของสถาบันสิริกิติ์ จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคัดเลือกงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าจนถือเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดินเท่านั้น จากฝีมือของนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา เช่น พระที่นั่งพุดตานถมทอง, พระที่นั่งพุดตานคร่ำทอง, เรือพระที่นั่งจำลองศรีสุพรรณหงส์, บุษบกห้ายอดไม้แกะสลัก, ฉากผ้าปักป่าหิมพานต์, ฉากไม้แกะสลักตำนานเพชรรัตน์  ฯลฯ

12.00 น.     รับประทานอาหาร ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่ชัยมงคล (2) เจ้าเด็ดในจังหวัดอยุธยา

ช่วงบ่าย       ไหว้พระขอพรพระพุทธชัยมงคล ณ วัดใหญ่ชัยมงคล สักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถี จากนั้นนำท่านสักการะ หลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และขอพรศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่เกาะเมืองอยุธยาไปยัง วัดมหาธาตุ  วัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย ที่สำคัญวัดนี้ยังมี  เศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ โดยเศียรพระพุทธรูปนี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก  จากนั้นนำท่านนมัสการวิหาร พระมงคลบพิตร ณ วัดมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมทีเดียววิหารพระมงคลบพิตรปรักหักพัง เหตุจากถูกทำลายอย่างพินาศเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สอง  พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุด  เมื่อพม่าเข้ากรุงได้  จึงเอาไฟสุมลอกหวังจะเอาทองคำ จนพระกรหักและทิ้งร้างไว้ไม่มีใครดูแล  ภายหลังจึงได้บูรณะขึ้นเป็นลำดับ ดังเช่นปัจจุบัน  ต่อด้วยพาท่านเที่ยวชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับ วัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ขึ้น ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือ และอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวังและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้นเพื่อเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

17.30 น.     อิสระ ชม ช๊อป ชิม กลางเมืองมรดกโลก ณ ตลาดน้ำกรุงศรี ถนนคนเดินอยุธยา ภายใต้บรรยากาศย้อนยุคและกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น

18.30 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์อยุธยา.pdf

สนใจซื้อทริปท่องเที่ยว

Hotline: 099-463-1462
ID Line: bangkokcompass