TH
EN
MENU
หน้าแรก / มิสเตอร์ เอ็กซ์เพรส


มิสเตอร์ เอ็กซ์เพรส

 

 
 พร้อมให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางให้กับลูกค้าของ สมบัติทัวร์ เราบริการขนส่งให้
ท่านแบบครบวงจร บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ จากศูนย์บริการสมบัติทัวร์ ถึงหน้าบ้านท่าน
 

ประเภทการบริการ

      ขั้นตอนการบริการ

        1.ลูกค้าติดต่อแจ้งความจำนงเพื่อขอรับบริการ Mr.Express ผ่านทาง

         Call Center Mr.Express

         092-267-7844 สาขาวิภาวดีรังสิต

         092-252-1911 สาขาสุคนธสวัสดิ์

         2.ลูกค้าแจ้งชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชนผู้รับพัสดุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ปลายทางที่จะให้นำส่งพัสดุ

         3.ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดการส่งพัสดุ และยอดชำระค่าบริการในการจัดส่งจาก Mr. Express (รายละเอียดการจัดส่งและราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง

         ขนาดและน้ำหนัก)

         4.Mr.Express ทำการจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

         5.ลูกค้าแสดงหลักฐานบัตรประชาชนเพื่อรับพัสดุ ลงลายมือชื่อผู้รับพัสดุพร้อมรับใบเสร็จจาก Mr.Express (กรณีให้ผู้อื่นรับพัสดุแทน ผู้รับแทน

         จะต้องแสดงเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันที่ทางราชการออกให้ของผู้รับที่แท้จริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่แสดงเอกสารเจ้า

         หน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายพัสดุให้กับผู้รับแทน)

         6.กรุณาตรวจสอบความถูกต้องทันทีที่รับพัสดุและใบเสร็จหากไม่ทักท้วงถือว่าพัสดุและรายการในใบเสร็จถูกต้องสมบูรณ์

      สิ่งของที่ไม่รับฝากส่ง

        1.อาวุธ และสินค้าที่ผิดกฏหมาย พาสปอร์ต วีซ่า

        2.กล่องโฟม เอกสาร รับ-ส่ง เฉพาะสำเนา

        3.เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ทุกประเภท ของเหลวทุกชนิด

        4.อะไหล่และชิ้นส่วนที่มีคราบน้ำมัน

        5.สารเคมี และวัตถุไวไฟทุกประเภท อาหารสดและอาหารแช่แข็ง และอาหารที่มีกลิ่นรุนแรง

        6.สินค้าที่มีมูลค่าสูง เสี่ยงต่อการชำรุดและสูญหาย

        7.สินค้าที่ชำรุดหรือแตกหักง่าย

        8.งดรับ-ส่งพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม

        9.งดรับ-ส่งพัสดุที่มีขนาดเกิน 70x70x100 เซนติเมตร

     ประเภทการบริการ

       MOTORCYCLE บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์โดยรถจักรยานยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการ ให้กับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าขนาดเล็ก 

       โดยสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 10กิโลกรัม กรณีน้ำหนักเกินมีค่าบริการเพิ่มเติม หรือมีขนาดไม่เกิน 70 x 70 x 100 ซม.

      TRUCK บริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์โดยรถยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าขนาดใหญ่  โดยสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน

       1,000 กิโลกรัมหรือขนาดตั้งแต่ 70 x 70 x 100 ขึ้นไป

 

       อัตราค่าบริการ MOTORCYCLE

        -  อัตราค่าบริการ 50 บาท

        -  อัตราค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาท (กรณีระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร)

        -  กรณีพัสดุมีน้ำหนัก มากกว่า 10 กิโลกรัม กิโลกรัมต่อไปมีค่าบริการเพิ่ม กิโลกรัมละ 5 บาท

 

ระยะทาง (กม.) ค่าธรรมเนียมตามระยะทาง
1-20 กิโลเมตรละ  10  บาท
21-30 กิโลเมตรละ  15  บาท
31-40 กิโลเมตรละ  20  บาท
41-50 กิโลเมตรละ  25  บาท
51-60 กิโลเมตรละ  30  บาท
61-70 กิโลเมตรละ  35 บาท
71-80 กิโลเมตรละ  40  บาท
81-90 กิโลเมตรละ  45  บาท
91-100 กิโลเมตรละ  50  บาท

           

        อัตราค่าบริการ TRUCK 

 

น้ำหนัก ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมตามระยะทาง
1-1,000 300 กิโลเมตรละ 20 บาท
อัตราค่าบริการเช่าเหมาคัน 2,000 บาท/รอบบริการ ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล