TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - เชียรใหญ่

 เส้นทางผ่าน บ้านส้อง อ.ทุ่งสง อ.ชะอวด

กรุงเทพฯ - เชียรใหญ่ Bangkok - Chianyai     เชียรใหญ่  -  กรุงเทพฯ  Chianyai - Bangkok
สายใต้ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   เชียรใหญ่ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
19.00 08.20 Supreme 983       16.30 05.50 Supreme 983
20.00 09.20 Super 737   16.30 05.50 Super 737

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด  

 

   
  มาตรฐาน 

VIP 1 ชั้น
 
มาตรฐาน 

รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

ชนิดที่นั่งพิเศษ 1 ชั้น

ชนิดที่นั่งพิเศษ 2 ชั้น