TH
EN
MENU
หน้าแรก / ข้อมูลการเดินทาง

สำรองที่นั่ง และ ตั๋วโดยสาร

สำรองที่นั่งกับสมบัติทัวร์ท่านผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 1 ปี โดยท่านสามารถระบุที่นั่งเองได้โดยมีช่องทางในการติดต่อซื้อตั๋วโดยสารดังนี้ Call Center  สมบัติทัวร์เพิ่มช่องทางในการสำรองที่นั่งผ่านทางโทรศัพท์และบริการข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าที่หมายเลข 02-792-1444 ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. – 20.00 น.
 
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของสมบัติทัวร์ นอกจากการสำรองที่นั่งทาง Call Center ท่านผู้โดยสารสามารถเดินทางไปติดต่อซื้อตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์ของสมบัติทัวร์ตามจุดต่างๆของทางบริษัท โดยครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยสามารถชำระด้วยเงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิต
 
ตัวแทนจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านผู้โดยสารที่ไม่สะดวกมาซื้อตั๋วโดยสารที่หน้าเคาน์เตอร์ของสมบัติทัวร์ ท่านผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านมีหลายเส้นทางทุกภาคทั่วไทย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำตั๋วโดยสารมาขึ้นรถตามจุดและเวลาที่บริษัทกำหนด

ตั๋วโดยสาร

1. ตั๋วโดยสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ โดยสังเกตจะมีชื่อ สมบัติทัวร์ ปรากฏชัดเจนตามตัวอย่าง (ภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระและโอกาสต่างๆ)2. ตั๋วโดยสารเขียนด้วยลายมือ จะมีรูปแบบตามตัวอย่างในรูปแบบเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบข้อมูลบนตั๋วโดยสาร เวลาเดินทาง , วันที่เดินทาง , จุดขึ้นรถ , ชานชลา , เส้นทาง ให้เรียบร้อยก่อนออกจากเคาน์เตอร์หากท่านผู้โดยสารไม่ทักท้วงถือว่าข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์
 
การเลื่อนการเดินทางและการคืนตั๋วโดยสาร
 
1.การเลื่อนการเดินทางท่านผู้โดยสารที่เดินทางจาก กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ ต้องนำตั๋วโดยสารมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยตัวเองอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร ส่วนเส้นทางอื่นๆ ให้นำตั๋วมาติดต่อ ก่อนเวลาเดินทาง ที่ระบุในตั๋วโดยสารอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ตั๋วโดยสาร 1 ใบ สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งเท่านั้น ตั๋วโดยสารที่ทำรายการเลื่อนแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้
 
2. การคืนตั๋วโดยสารท่านผู้โดยสารที่เดินทางจาก กรุงเทพฯ , เชียงใหม่ ต้องนำตั๋วโดยสารมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยตัวเองอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร ส่วนเส้นทางอื่นๆ ให้นำตั๋วมาติดต่อ ก่อนเวลาเดินทาง ที่ระบุในตั๋วโดยสารอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ในการคืนตั๋วโดยสารจะหักค่าธรรมเนียม 10%
 
    2.1 กรณีที่ชื่อที่ระบุในตั๋วโดยสารและผู้ที่นำตั๋วโดยสารมาคืนไม่ใช่บุคคลเดียวกันทางบริษัทขอปฏิเสธในการทำรายการเว้นแต่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชนของผู้ที่มีชื่อระบุในตั๋วโดยสารและหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วย
 
กรณีตั๋วโดยสารหาย
 
    กรณีตั๋วโดยสารหายให้ท่านผู้โดยสารสามารถโทรแจ้งข้อมูลตั๋วหายได้ที่ Call Center ทางพนักงานจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างในการเดินทางโดยนำใบแจ้งความพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยตัวเอง ทางพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล ทางบริษัทจะออกใบแทนตั๋วโดยสารให้กับท่านผู้โดยสารซึ่งใบแทนตั๋วโดยสารนี้สามารถใช้เดินทางและแลกอาหาร เครื่องดื่มที่จุดพักรับประทานอาหารเหมือนตั๋วโดยสารทุกประการ ใบแทนตั๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนหรือคืนได้สามารถใช้เดินทางได้อย่างเดียวเท่านั้น
 
อายุตั๋วโดยสาร
 
    ตั๋วโดยสารมีอายุใช้ได้เพียง 1 เดือน นับตั้งแต่ที่ออกบัตรหรือวันเดินทางครั้งแรก
 
สัมภาระ
 
    ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระติดตัวระหว่างการเดินทางได้ไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม โดยไม่เก็บค่าระวางสัมภาระ หากผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวเกินกว่าที่กำหนดทางบริษัทจะเก็บค่าระวางสัมภาระตามอัตราที่บริษัทกำหนดและออกใบเสร็จให้เป็นหลักฐาน ถ้าหากสัมภาระมีขนาดใหญ่เกินที่เก็บของในเที่ยวรถที่ผู้โดยสารเดินทางพนักงานจะจัดส่งสัมภาระไปกับรถเที่ยวต่อไป หรือวันถัดไป
 
สัมภาระที่สูญหาย หรือเสียหาย
 
    ท่านผู้โดยสารต้องแจ้งกับทางบริษัททันทีเมื่อสัมภาระของท่านสูญหาย หรือ เสียหาย และทางบริษัทได้พิจารณาโดยชอบแล้วด้วยเหตุผลว่าเกิดจากข้อผิดพลาดจากทางบริษัทและสัมภาระนั้นจะต้องติดแท็กสัมภาระและฝากไว้ใต้ท้องรถบริษัทจะชดเชยตามส่วนแล้วไม่เกิน 500 บาท และ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆกับสัมภาระและทรัพย์สินสิ่งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารถ้าหากสัมภาระเกิดการสูญหายหรือชำรุด