TH
EN
MENU
หน้าแรก / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ในการเดินทางสามารถนำสัมภาระไปได้กี่ชิ้น

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระไปได้ท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

สมบัติทัวร์ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของหรือวัตถุอะไรบ้างขึ้นรถโดยสาร

ผู้โดยสารจะต้องไม่นำสิ่งของต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่าน

  • อาหารสด และ/หรือสิ่งของที่มีกลิ่นรุนแรงทุกชนิด
  • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท
  • สัตว์ทุกชนิด
  • กล่องโฟมทุกชนิด
  • วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย วัตถุแตกหักง่าย และ/หรือวัตถุที่มีน้ำทุกประเภท
  • อาวุธ และ/หรือสิ่งของผิดกฎหมาย
หากต้องการนำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปด้วยได้หรือไม่

สมบัติทัวร์ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นรถโดยสาร โดย พรบ.ของกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ว่า  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถโดยสาร เนื่องจากจะเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น และเพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดต่อบางชนิดจากสัตว์

หากผู้โดยสารลืมของไว้บนรถโดยสาร จะขอคืนได้อย่างไร
ผู้โดยสารจะต้องติดต่อเข้ามาที่ Call Center 1215 หรือ หมายเลข 02-030-4999 ตั้งแต่เวลา (06.00น.-20.00น.) เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทางและสิ่งของที่ท่านลืม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิ่งของและติดต่อกลับเพื่อคืนสิ่งของให้กับผู้โดยสาร
สมบัติทัวร์มีนโยบายอย่างไร ในกรณีที่สัมภาระของผู้โดยสารสูญหายหรือได้รับความเสียหาย

สมบัติทัวร์จะรับผิดชอบเฉพาะสัมภาระที่ฝากไว้ใต้ท้องรถเท่านั้น โดยหากสูญหายหรือเสียหายจะชดใช้ตามส่วนรวมแล้วไม่เกิน 500 บาท ส่วนสัมภาระที่ติดตัวผู้โดยสารและที่อยู่บนรถ สมบัติทัวร์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สาขาใดบ้างที่ให้บริการรับ-ส่งพัสดุ
ตรวจสอบเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ที่ให้บริการรับ-ส่งพัสดุได้ ที่นี่