TH
EN
MENU
หน้าแรก / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

สมบัติทัวร์มีเส้นทางให้บริการทั้งหมดกี่เส้นทาง

สมบัติทัวร์ มีเส้นทางให้บริการครอบคลุมหลายภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 32 เส้นทาง ดังนี้

รถโดยสารประจำทาง หมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

สายเหนือ 14 เส้นทาง

1.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-เชียงแสน             สาย 3

2.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-แม่สาย                 สาย 957

3.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-เชียงราย               สาย 90 (สายเก่า)

4.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-เชียงราย               สาย 909  (สายใหม่)

5.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-เชียงของ               สาย 962

6.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-พะเยา                   สาย 922

7.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง                  สาย 47

8.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-น่าน                      สาย 910

9.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-แพร่                      สาย 923

10.     เส้นทาง          กรุงเทพฯ-เชียงใหม่               สาย 18

11.     เส้นทาง          กรุงเทพฯ-ลำปาง                   สาย 91

12.     เส้นทาง          กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน            สาย 961

13      เส้นทาง          กรุงเทพฯ- ลำพูน                   สาย 924

14      เส้นทาง          กรุงเทพฯ- บ้านท่าตอน           สาย 13

สายอีสาน 7 เส้นทาง

1.       เส้นทาง         กรุงเทพฯ-ขอนแก่น                สาย 20

2.       เส้นทาง         กรุงเทพฯ-สุรินทร์                   สาย 31

3.       เส้นทาง         กรุงเทพฯ-มุกดาหาร               สาย 928

4.       เส้นทาง         กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่            สาย 933

5.       เส้นทาง         กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ                สาย 940

6.      เส้นทาง          กรุงเทพฯ-บุญฑริก                  สาย 4

7.      เส้นทาง          กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี            สาย 98

สายใต้ 6 เส้นทาง

1.      เส้นทาง           กรุงเทพฯ-หัวหิน                   สาย 978 

2.       เส้นทาง         กรุงเทพฯ-เกาะสมุย                สาย 991 

3.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี          สาย 993 

4.      เส้นทาง           กรุงเทพฯ-ระนอง                   สาย 64

5.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-เชียรใหญ่     สาย 998

6.       เส้นทาง          กรุงเทพฯ-ภูเก็ต                     สาย 949

รถโดยสารประจำทาง หมวด 3 ต่างจังหวัด-ต่างจังหวัด (5 เส้นทาง)

1.     เส้นทาง          เชียงใหม่-ขอนแก่น                 สาย 633

2.     เส้นทาง          เชียงราย-ขอนแก่น                  สาย 637

3.     เส้นทาง          เชียงราย-นครพนม                  สาย 661

4.     เส้นทาง          ภูเก็ต-ขอนแก่น                       สาย 784

5.     เส้นทาง          เชียงใหม่-หัวหิน                      สาย 871

 

มีการจอดแวะรับประทานอาหารและซื้อของฝากหรือไม่

สมบัติทัวร์ได้จัดจุดพักรถ เพื่อให้ผู้โดยสารได้แวะรับประทานอาหารและเลือกซื้อของฝากในแต่ละเส้นทาง ดังนี้

เส้นทาง

จุดแวะรับประทานอาหาร

รถโดยสารประจำทาง หมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

สายที่ 3    เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงแสน

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 4    เส้นทางกรุงเทพฯ-บุณฑริก

ไม่จอดพัก

สายที่ 18  เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

ครัวต้นกำแพง จ.กำแพงเพชร

สายที่ 20  เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น

ไม่จอดพัก

สายที่ 31  เส้นทางกรุงเทพฯ-สุรินทร์

ไม่จอดพัก

สายที่ 47  เส้นทางกรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 64  เส้นทางกรุงเทพฯ-ระนอง

ร้านคุณต้น หรือ ร้านครัวคุณสาหร่าย

สายที่ 90  เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย

ครัวต้นกำแพง จ.กำแพงเพชร

สายที่ 91  เส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง

ครัวต้นกำแพง จ.กำแพงเพชร

สายที่ 98  เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

ไม่จอดพัก

สายที่ 909 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 910 เส้นทางกรุงเทพฯ-น่าน

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 922 เส้นทางกรุงเทพฯ-พะเยา

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 923 เส้นทางกรุงเทพฯ-แพร่

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 928 เส้นทางกรุงเทพฯ-มุกดาหาร

ร้านต้นสน หรือ ร้านพรพัฒนา

สายที่ 933 เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี-ศรีเชียงใหม่

ร้านต้นสน หรือ ร้าน ส.วุฒิภาพ

สายที่ 940 เส้นทางกรุงเทพฯ-สุรินทร์-ศรีสะเกษ

ไม่จอดพัก

สายที่ 957 เส้นทางกรุงเทพฯ-แม่สาย

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 961 เส้นทางกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน

ครัวต้นกำแพง จ.กำแพงเพชร

สายที่ 962 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงของ

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 978 เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน  ไม่จอดพัก

สายที่ 991 เส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะสมุย

ร้านคุณต้น หรือ ร้านครัวคุณสาหร่าย

สายที่ 993 เส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

ร้านคุณต้น หรือ ร้านครัวคุณสาหร่าย

สายที่ 998 เส้นทางกรุงเทพฯ-ทุ่งสง-เชียรใหญ่

ร้านคุณต้น หรือ ร้านครัวคุณสาหร่าย

รถโดยสารประจำทาง หมวด 3 ต่างจังหวัด-ต่างจังหวัด

สายที่ 633 เส้นทางเชียงใหม่-ขอนแก่น

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 637 เส้นทางเชียงราย-ขอนแก่น

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 661 เส้นทางเชียงราย-นครพนม

ร้านอาหารแม่สุรีย์ จ.พิษณุโลก

สายที่ 784 เส้นทางภูเก็ต-ขอนแก่น

ร้านคอร์เดียล / ร้านครัวสยาม หรือ ร้านอาหารคุณอู๊ด

สายที่ 871 เส้นทางเชียงใหม่-หัวหิน

ครัวต้นกำแพง จ.กำแพงเพชร

 

ทางผ่านระหว่างเส้นทางสามารถลงรถได้หรือไม่

ผู้โดยสารสามารถแจ้งพนักงานประจำรถเพื่อขอลงรถระหว่างทางได้ โดยจะต้องแจ้งพนักงานให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจอดรถให้ผู้โดยสารลงได้ถูกต้อง แต่ทั้งนี้พนักงานจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ